Thông báo: Thay đổi địa điểm Văn phòng
Thông báo: Thay đổi địa điểm Văn phòng - 01-09-2016Từ ngày 15.09.2016 văn phòng Công ty cổ phần giải trí VGG chính thức chuyển sang địa điểm mới